Convenant voor laag-fosfor- en laag-eiwitvoeders

De aanpak aan de bron is een belangrijke pijler van het Vlaamse mestbeleid: via nutriëntenarme voeders zorgen we dat de uitscheiding van stikstof en fosfor in dierlijke mest sterk vermindert. Hiermee neemt de druk op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater af. 

Samenwerking BFA en overheid 
 
In 1995 ondertekende BFA een laagfosforconvenant voor varkens- en pluimveevoeders met het toenmalige Ministerie van Landbouw. In 2003 werd de Mestbank (Vlaams Gewest) bevoegd voor de controle op de naleving. In 2007 kwam het laageiwit voederconvenant erbij, om zo het convenant laagnutriëntenvoeders te vormen. Het convenant werd ondertekend door BFA, het Vlaams Gewest en de Vereniging voor Zelfmengers. In 2023 kreeg het convenant een naamswijziging:  Convenant voor laag-fosfor en laag-eiwitvoeders

Daling van mestuitscheidingscijfers in 2021

Omdat de laatste jaren er minder dan 1% van de veehouders nog gebruik maakte van de convenantcijfers voor de mestuitscheidingscijfers, en men voor het alternatief van de ‘regressierechten’ koos, besliste de mestbank om vanaf 2021 niet verder te gaan met dit convenant. Het convenant voor laag-fosfor en laag-eiwitvoeders houdt echter meer in dan een link met convenantcijfers: het is een milieu-engagement van de diervoedersector, opgenomen in het BFA-duurzaamheidscharter.

Convenant voor laag-fosfor- en laag-eiwitvoeders in eigen beheer

Sinds 2021 heeft BFA het convenant voor laag-fosfor- en laag-eiwitvoeders in eigen beheer. Het analysesysteem blijft bestaan en het BFA-secretariaat neemt de evaluatie van de analyseresultaten op het einde van het jaar over van de mestbank. 

De uitsluiting wordt geschrapt omdat we willen dat er zoveel mogelijk voeders volgens de normen van het convenant geproduceerd worden. Extra stalen voor het komende jaar kunnen opgelegd worden als blijkt uit de evaluatie dat er tijdens het jaar een norm overschreden werd. Daarnaast zijn BFA-leden verplicht om aan het convenant deel te nemen. 


Vanaf 2023 worden de eiwitnormen verder verlaagd.

Als sector geven we zo extra invulling aan een van de 12 duurzaamheidsdoelstellingen uit het BFA Charter, en werken we constructief mee aan de verdere verlaging van stikstof in het milieu. 

Door de hoeveelheid aan ruw eiwit perfect af te stemmen op de behoefte van het dier, komen er minder nutriënten, en dus minder stikstof, in de mest én lucht terecht. 

De diervoedersector wacht hiermee niet op het beleid, maar streeft zo proactief naar een nog duurzamere diervoederproductie

Het volledige convenant vind je hier