Gevaarlijke preparaten

In het verleden kon er, op basis van juridisch advies, besloten worden dat de Verordening 1272/2008/EG (WMS/CLP wetgeving) niet van toepassing is op diervoeders (en dus ook niet op voormengsels). 

Het juridisch advies luidde (samengevat) als volgt.

   • De verordening 1272/2008 inzake de indeling, de kenmerken en de verpakking van gevaarlijke preparaten is niet van toepassing op diervoeder met inbegrip van voormengsels of ‘premixen’.
   • Rekening houdend met de REACH-verordening 1907/2006/EG zijn de meng- en kernvoederproducenten niet verplicht om een veiligheidsinformatieblad (MSDS, material safety data sheet) op te stellen.

Bovenstaande interpretatie is geldig indien het afgewerkt product geleverd wordt aan de eindgebruiker.

In het verleden was echter niet duidelijk wie de eindgebruiker is.

In 2015 zou men echter op Europees niveau besloten hebben (binnen werkgroepen) de eindgebruiker te definiëren als consument.

Dit zou voor gevolg hebben dat voormengsels wel onder het toepassingsgebied van de CLP-wetgeving komen te vallen aangezien het niet de consument is, maar de mengvoederfabrikant die de voormengsels verwerkt.

Deze interpretatiewijziging werd echter, bij ons weten, nergens in de wetgeving opgenomen.

Als sectorfederatie raden we aan om een informatieformulier mee te leveren. Om dit formulier op te stellen biedt BFA u een gevarendatabank aan met de H- en P-zinnen, het CAS-nummer, de Hazard class and category, ... van de stoffen die verwerkt kunnen worden in het mengvoeder. Deze databank is niet limitatief en kan steeds aangevuld worden. Indien u over een MSDS van een stof beschikt die nog niet in de databank is opgenomen dan mag u deze aan BFA bezorgen. Na evaluatie kan deze opgenomen worden in de databank.

Database van de gevaarlijke preparaten

Database versie 22 (enkel toegankelijk voor leden van de Werkgroep Gevaarlijke preparaten)

BFA voorziet eveneens de mogelijkheid voor niet-leden om inzage te krijgen in de database van de gevaarlijke preparaten. Hiervoor wordt aan de hand van een licentieovereenkomst toegang verleend tot de database. Deze licentieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar en bedraagt 500 Euro

Voor bijkomende inlichtingen betreffende dit jaarabonnement kunt u steeds contact opnemen met onze medewerkers, via infobfabe of telefonisch op het nummer +32 (0)2 512 09 55.
 

GGO

Lees hier meer over GGO's.

Convenanten

Energie

Hier komt u te weten hoe BFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Milieuproblematiek

Lees ook zeker meer over stofexplosie, de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.